> > Прирачници

Бр. Име прегледај
1 Прирачник за наставници - Медиумска писменост и медиумска култура во одделенската настава за I одделение
2 Прирачник за наставници - Медиумска писменост и медиумска култура во одделенската настава за III одделение
3 Прирачник за наставници - Медиумска писменост и медиумска култура во одделенската настава за V одделение
4 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за V одделение (на турски јазик)
5 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за V одделение
6 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VI одделение
7 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VI одделение (на турски јазик)
8 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VII одделение (на турски јазик)
9 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VII одделение
10 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VIII одделение (на турски јазик)
11 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VIII одделение
12 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за IX одделение (на турски јазик)
13 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за IX одделение
14 Работна тетратка ДИСО 1 – Верувајте во себе и играјте заедно. За деца на возраст од 4 до 6 години
15 Работна тетратка ДИСО 1 – Верувајте во себе и играјте заедно. За деца на возраст од 4 до 6 години (на турски јазик)
16 Работна тетратка ДИСО 2 – Верувајте во себе и славете заедно. За деца на возраст од 7 до 9 години
17 Работна тетратка ДИСО 2 – Верувајте во себе и славете заедно. За деца на возраст од 7 до 9 години (на турски јазик)
18 Работна тетратка ДИСО 3 – Верувајте во себе и работете заедно. За деца на возраст од 10 до 12 години
19 Работна тетратка ДИСО 3 – Верувајте во себе и работете заедно. За деца на возраст од 10 до 12 години (на турски јазик)
20 Подобрете ја вашата самодоверба и соработувајте. Прирачник за обука на наставници
21 Подобрете ја вашата самодоверба и соработувајте. Прирачник за обука на наставници (на турски јазик)
22 Играме игри со ДИСО (на турски јазик)
23 Играме игри со ДИСО
24 Практична работа со ДИСО
25 Практична работа со ДИСО (на турски јазик)
26 Фотографија со ДИСО (на турски јазик)
27 Фотографија со ДИСО
28 Прирачник за изведување на наставата по техничко образование и информатика за IV одделение
29 ПРИРАЧНИК СО ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ И НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНОТО ДЕВЕТГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ
30 Прирачник за наставници за спречување на насилниот екстремизам
31 Прирачник за креаторите на политиките - Спречување на насилниот екстремизам преку образованието
32 Глобално граѓанско образование - Теми и цели на учење
33 Прирачник за образование за животни вештини од I до III одделение
34 Прирачник за образование за животни вештини од IV до VI одделение
35 Прирачник за Образование за животни вештини за VII-IX одделение
36 Водич за ученичко учество, ученичко организирање и заштита на детските права во основните училишта
37 Прирачник по математика за ученици од IV, V и VI одделение, нивните наставници и родители
38 Прирачник по математика за ученици од VII, VIII и IX одделение и нивните наставници
39 Математика со логика
40 Прирачник по математика за учениците од 15 и 16 годишна возраст, нивните наставници и родители
41 Прирачник со превентивни вежби за `рбетниот столб и стапалата
42 Прирачник по општество (I-III одделение)
43 Прирачник по општество (IV одделение)
44 Прирачник по предметот вештини за живеење
45 Програмирање
46 Етика (VI одделение)
47 Етика во религиите
48 Класичната култура во европската цивилизација
49 Нашата татковина
50 Проекти од ликовна уметност
51 Проекти од музичка уметност
52 Танци и народни ора
53 Унапредување на здравјето
54 Вештини за живеење
55 Истражување на родниот крај
56 Проекти од информатиката

НАЗАД