> > Doracakë

# Еmri pasqyra
1 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за V одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

2 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 5-të
3 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 6-të
4 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VI одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

5 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VII одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

6 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 7-të
7 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VIII одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

8 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 8-të
9 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за IX одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

10 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 9-të
11 Libri i punës FACE 1 – Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku. Mosha 4 deri 6 vjeç
12 Работна тетратка ДИСО 1 – Верувајте во себе и играјте заедно. За деца на возраст од 4 до 6 години (на турски јазик)

nuk ka dokument

13 Libri i punës FACE 2 – Forcojmë vetëbesimin dhe festojmë së bashku. Mosha 7 deri 9 vjeç
14 Работна тетратка ДИСО 2 – Верувајте во себе и славете заедно. За деца на возраст од 7 до 9 години (на турски јазик)

nuk ka dokument

15 Libri i punës FACE 3 – Forcojmë vetëbesimin dhe punojmë së bashku. Mosha 10 deri 12 vjeç
16 Работна тетратка ДИСО 3 – Верувајте во себе и работете заедно. За деца на возраст од 10 до 12 години (на турски јазик)

nuk ka dokument

17 Forcojmë vetëbesimin dhe punojmë së bashku. Material trajnues për mësues
18 Подобрете ја вашата самодоверба и соработувајте. Прирачник за обука на наставници (на турски јазик)

nuk ka dokument

19 Играме игри со ДИСО (на турски јазик)

nuk ka dokument

20 Luajmë me FACE
21 Punë dore me FACE
22 Практична работа со ДИСО (на турски јазик)

nuk ka dokument

23 (Mакедонски) Фотографија со ДИСО (на турски јазик)

nuk ka dokument

24 Doracakë FACE
25 DORACAK PËR REALIZIMIN E MËSIMIT PËR ARSIM TEKNIK DHE INFORMATIKË PËR KLASËN IV

nuk ka dokument

26 DORACAK ME UDHËZIME DIDAKTIKE DHE MATERIAL MËSIMOR PËR REALIZIMIN E MËSIMIT NË LËNDËN GJUHË MAQEDONASE PËR KLASËN V NË ARSIMIN FILLOR NËNTËVJEÇARË

nuk ka dokument

27 Doracak mësuesi për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

nuk ka dokument

28 Doracak për hartuesit e politikave - Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes arsimimit

nuk ka dokument

29 Arsimimi qytetar global - Temat dhe qëllimet mësimore

nuk ka dokument

30 Doracak për arsimimin e shkathtësive të jetës nga klasa I - III

nuk ka dokument

31 Doracak për arsimimin e shkathtësive të jetës nga klasa IV - VI

nuk ka dokument

32 Doracak për arsimimin e shkathtësive të jetës nga klasa VII - IX

nuk ka dokument

33 Udhëzues për pjesëmarrje të nxënësve, organizim të nxënësve dhe mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në shkollat fillore
34 Doracak për matematikë për nxënësit e klasës IV, V dhe VI , për mësimdhënësit dhe prindërit e tyre

nuk ka dokument

35 Doracak nga matematika për nxënësit e klasës së VII, VIII dhe IX-të dhe arsimtarët e tyre
36 Matematikë me logjikë

nuk ka dokument

37 Doracak për matematikë për nxënësit e moshës 15 dhe 16 vjeç, për mësimdhënësit dhe prindërit e tyre

nuk ka dokument

38 Doracak i ushtrimeve parandaluese për shtyllën kurrizore dhe shputën e këmbës

nuk ka dokument

39 Doracak për shoqëripër (I-III)
40 Doracak për shoqëripër (IV)
41 Doracak në lëndën shkathtësitë e jetesës
42 Programim
43 Etika (VI)
44 Etika e religjione
45 Kultura klasike në qytetërimin evropian

nuk ka dokument

46 Atdheu ynë

nuk ka dokument

47 Projekte nga arti figurativ

nuk ka dokument

48 Projekte nga arti muzikor

nuk ka dokument

49 Valle dhe valle popullore

nuk ka dokument

50 Promovimi i shëndetit
51 Aftësitë e të jetuarit
52 Hulumtimi i atdheut

nuk ka dokument

53 Projekte informatike

nuk ka dokument


НАЗАД