> > Doracakë

# Еmri pasqyra
1 Doracak për mësimdhënës - Edukimi mediatik dhe kultura mediatike në mësimin klasor për klasën e I-rë
2 Doracak për mësimdhënës - Edukimi mediatik dhe kultura mediatike në mësimin klasor për klasën e III-të
3 Doracak për mësimdhënës - Edukimi mediatik dhe kultura mediatike në mësimin klasor për klasën e V-të
4 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за V одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

5 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 5-të
6 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 6-të
7 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VI одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

8 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VII одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

9 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 7-të
10 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за VIII одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

11 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 8-të
12 Прирачник за наставници за личен развој на учениците за IX одделение (на турски јазик)

nuk ka dokument

13 Udhëzuesi i mësimdhënësit për zhvillimi personal për klasën e 9-të
14 Libri i punës FACE 1 – Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku. Mosha 4 deri 6 vjeç
15 Работна тетратка ДИСО 1 – Верувајте во себе и играјте заедно. За деца на возраст од 4 до 6 години (на турски јазик)

nuk ka dokument

16 Libri i punës FACE 2 – Forcojmë vetëbesimin dhe festojmë së bashku. Mosha 7 deri 9 vjeç
17 Работна тетратка ДИСО 2 – Верувајте во себе и славете заедно. За деца на возраст од 7 до 9 години (на турски јазик)

nuk ka dokument

18 Libri i punës FACE 3 – Forcojmë vetëbesimin dhe punojmë së bashku. Mosha 10 deri 12 vjeç
19 Работна тетратка ДИСО 3 – Верувајте во себе и работете заедно. За деца на возраст од 10 до 12 години (на турски јазик)

nuk ka dokument

20 Forcojmë vetëbesimin dhe punojmë së bashku. Material trajnues për mësues
21 Подобрете ја вашата самодоверба и соработувајте. Прирачник за обука на наставници (на турски јазик)

nuk ka dokument

22 Играме игри со ДИСО (на турски јазик)

nuk ka dokument

23 Luajmë me FACE
24 Punë dore me FACE
25 Практична работа со ДИСО (на турски јазик)

nuk ka dokument

26 (Mакедонски) Фотографија со ДИСО (на турски јазик)

nuk ka dokument

27 Doracakë FACE
28 DORACAK PËR REALIZIMIN E MËSIMIT PËR ARSIM TEKNIK DHE INFORMATIKË PËR KLASËN IV

nuk ka dokument

29 DORACAK ME UDHËZIME DIDAKTIKE DHE MATERIAL MËSIMOR PËR REALIZIMIN E MËSIMIT NË LËNDËN GJUHË MAQEDONASE PËR KLASËN V NË ARSIMIN FILLOR NËNTËVJEÇARË

nuk ka dokument

30 Doracak mësuesi për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

nuk ka dokument

31 Doracak për hartuesit e politikave - Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes arsimimit

nuk ka dokument

32 Arsimimi qytetar global - Temat dhe qëllimet mësimore

nuk ka dokument

33 Doracak për arsimimin e shkathtësive të jetës nga klasa I - III

nuk ka dokument

34 Doracak për arsimimin e shkathtësive të jetës nga klasa IV - VI

nuk ka dokument

35 Doracak për arsimimin e shkathtësive të jetës nga klasa VII - IX

nuk ka dokument

36 Udhëzues për pjesëmarrje të nxënësve, organizim të nxënësve dhe mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në shkollat fillore
37 Doracak për matematikë për nxënësit e klasës IV, V dhe VI , për mësimdhënësit dhe prindërit e tyre

nuk ka dokument

38 Doracak nga matematika për nxënësit e klasës së VII, VIII dhe IX-të dhe arsimtarët e tyre
39 Matematikë me logjikë

nuk ka dokument

40 Doracak për matematikë për nxënësit e moshës 15 dhe 16 vjeç, për mësimdhënësit dhe prindërit e tyre

nuk ka dokument

41 Doracak i ushtrimeve parandaluese për shtyllën kurrizore dhe shputën e këmbës

nuk ka dokument

42 Doracak për shoqëripër (I-III)
43 Doracak për shoqëripër (IV)
44 Doracak në lëndën shkathtësitë e jetesës
45 Programim
46 Etika (VI)
47 Etika e religjione
48 Kultura klasike në qytetërimin evropian

nuk ka dokument

49 Atdheu ynë

nuk ka dokument

50 Projekte nga arti figurativ

nuk ka dokument

51 Projekte nga arti muzikor

nuk ka dokument

52 Valle dhe valle popullore

nuk ka dokument

53 Promovimi i shëndetit
54 Aftësitë e të jetuarit
55 Hulumtimi i atdheut

nuk ka dokument

56 Projekte informatike

nuk ka dokument


НАЗАД