» Programe mësimore për lëndët zgjedhore të lira

Programe mësimore për lëndët zgjedhore të lira

Shembujt e programeve mësimore për lëndët e lira zgjedhore

Lëndë e lirë zgjedhore: KAM TË DREJTA

Lëndë e lirë zgjedhore: MENAXHIMI ME KATASTROFAT NATYRORE

Lëndë e lirë zgjedhore: LOJËRAT PËR ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE

Lëndë e lirë zgjedhore: SHKRIM – LEXIMI FINANSIAR

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за IV и V одделение

Lëndë e lirë zgjedhore: BIÇIKLIZMI – SHFK,,Koço Racin“ – f. Blatec

Lëndë e lirë zgjedhore: Basketboll – SHFK „Dane Krapçev“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: Basketboll – SHFK „Kiro Gligorov“ – Shkup, Qendër

Lëndë e lirë zgjedhore: Dizajni kompjuterik dhe i modës – SHFK „Koço Racin“ – Kratovë

Lëndë e lirë zgjedhore: PUNËTORI MULTIKULTURORE – SHFK „ Sllavejko Arsov “ – Shtip

Lëndë e lirë zgjedhore: PUNËTORI MULTIKULTURORE – SHFK „Vanço Kitanov“ – Pehçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: PUNËTORI MULTIKULTURORE – SHF “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll – SHFK „Vanço Kitanov“ – Pehçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll – SHFK „Dane Krapçevë“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll – SHFK „Kole Nedellkovski“ – Shkup, Qendër

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll  – SHF “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lëndë e lirë zgjedhore: Hendboll – SHFK „Vanço Kitanov“ – Pehçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: Hendboll – SHFK „Mirçe Acev“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: VALLËZIME DHE VALLE POPULLORE – SHFK,,Hristo Uzurnov” – Ohër

Lëndë e lirë zgjedhore: Vallëzim – SHFK „Goce Dellçev“- Shkup, Aerodrom

Lëndë e lirë zgjedhore: Futboll / Futboll – SHFK „Dane Krapçev“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: Futboll – SHFK “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lëndë e lirë zgjedhore: Kopshtari – SHFK „Shën Klimenti i Ohrit“ – f. Draçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: Formimi i raporteve interpersonale – SHF “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lënda e lirë zgjedhore: Vizatim / Pikturim / Skulpturë – SHFK „Dimitar Vllahov“ – Shtip

Слободен изборен предмет: ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ – ООУ „Методи Митевски-Брицо“ – Лозово

Слободен изборен предмет: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ – ООУ „Св. Наум Охридски “ – с. Пештани, Охрид

Слободен изборен предмет: Образование за животни вештини – ООУ „Свети Кирил и Методиј“ – Центар, Скопје

Слободен изборен предмет: ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА – ООУ „Тошо Арсов” – Штип

Слобиден изборен предмет: Прва помош

Слободен изборен премет: Моделарство, креативни идеи – направи сам

Слободен изборен премет: Театарот, уметност на емоции

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за VI одделение

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети

ЕТИКА НА РЕЛИГИИ

Етика во религиите

Религиите во светот

Религиозно и културно наследство

Техничко цртање и дизајнирање

Архитектура и градежништво

Античка култура и уметност

Глобално учење и набљудување во полза на животната средина

Класична култура

Музика и технологија

Музиката во нашите животи

Жените низ историјата

Истражување преку виртуелни патувања

Соло пеење

Одисеја во вселената

 

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за поддршка на интересите на учениците кои не се дел од наставните предмети

Театарот, уметност на емоции

Готвење