» Programe mësimore për lëndët zgjedhore të lira

Programe mësimore për lëndët zgjedhore të lira

Shembujt e programeve mësimore për lëndët e lira zgjedhore

Lëndë e lirë zgjedhore: KAM TË DREJTA

Lëndë e lirë zgjedhore: MENAXHIMI ME KATASTROFAT NATYRORE

Lëndë e lirë zgjedhore: LOJËRAT PËR ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE

Lëndë e lirë zgjedhore: SHKRIM – LEXIMI FINANSIAR

Слободен изборен предмет: Филозофија за IV, V или VI одделение

Прирачник за наставници за спроведување на часовите по предметот Филозофија за IV, V или VI одделение

Финансиско образование

Финансиско образование (на албански јазик)

Финансиско образование (на турски јазик)

Финансиско образование (на српски јазик)

Финансиско образование (на босански јазик)

Иновации и претприемништво

Заштита на животната средина

Заштита на животната средина (на албански јазик)

Заштита на животната средина (на турски јазик)

Заштита на животната средина (на српски јазик)

Заштита на животната средина (на босански јазик)

Глобално затоплување и климатски промени

Глобално затоплување и климатски промени (на албански јазик)

Глобално затоплување и климатски промени (на турски јазик)

Глобално затоплување и климатски промени (на српски јазик)

Глобално затоплување и климатски промени (на босански јазик)

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина (на албански јазик)

Енергијата и животната средина (на турски јазик)

Енергијата и животната средина (на српски јазик)

Енергијата и животната средина (на босански јазик)

Живите организми и животната средина

Живите организми и животната средина (на албански јазик)

Живите организми и животната средина (на турски јазик)

Живите организми и животната средина (на српски јазик)

Живите организми и животната средина (на босански јазик)

Лековити, ароматични и зачински растенија

Лековити, ароматични и зачински растенија (на албански јазик)

Лековити, ароматични и зачински растенија (на турски јазик)

Лековити, ароматични и зачински растенија (на српски јазик)

Лековити, ароматични и зачински растенија (на босански јазик)

Хемија на животната средина

Хемија на животната средина (на албански јазик)

Хемија на животната средина (на турски јазик)

Хемија на животната средина (на српски јазик)

Хемија на животната средина (на босански јазик)

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за IV и V одделение

Lëndë e lirë zgjedhore: BIÇIKLIZMI – SHFK,,Koço Racin“ – f. Blatec

Lëndë e lirë zgjedhore: Basketboll – SHFK „Dane Krapçev“ – Shkup

Слободен изборен предмет: Кошарка – ОУ „Никола Карев“ – Кочани

Lëndë e lirë zgjedhore: Dizajni kompjuterik dhe i modës – SHFK „Koço Racin“ – Kratovë

Lëndë e lirë zgjedhore: PUNËTORI MULTIKULTURORE – SHFK „ Sllavejko Arsov “ – Shtip

Lëndë e lirë zgjedhore: PUNËTORI MULTIKULTURORE – SHFK „Vanço Kitanov“ – Pehçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: PUNËTORI MULTIKULTURORE – SHF “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll – SHFK „Vanço Kitanov“ – Pehçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll – SHFK „Dane Krapçevë“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: Volejboll  – SHF “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lëndë e lirë zgjedhore: Hendboll – SHFK „Vanço Kitanov“ – Pehçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: Hendboll – SHFK „Mirçe Acev“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: VALLËZIME DHE VALLE POPULLORE – SHFK,,Hristo Uzurnov” – Ohër

Lëndë e lirë zgjedhore: Vallëzim – SHFK „Goce Dellçev“- Shkup, Aerodrom

Lëndë e lirë zgjedhore: Futboll / Futboll – SHFK „Dane Krapçev“ – Shkup

Lëndë e lirë zgjedhore: Futboll – SHFK “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lëndë e lirë zgjedhore: Kopshtari – SHFK „Shën Klimenti i Ohrit“ – f. Draçevë

Lëndë e lirë zgjedhore: Formimi i raporteve interpersonale – SHF “Strasho Pinxhur” – Karbincë

Lënda e lirë zgjedhore: Vizatim / Pikturim / Skulpturë – SHFK „Dimitar Vllahov“ – Shtip

Слободен изборен предмет: Цртање / Сликање / Вајарство – ООУ „Браќа Рамиз – Хамид“

Слободен изборен предмет: ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ – ООУ „Методи Митевски-Брицо“ – Лозово

Слободен изборен предмет: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ – ООУ „Св. Наум Охридски “ – с. Пештани, Охрид

Слободен изборен предмет: Образование за животни вештини – ООУ „Свети Кирил и Методиј“ – Центар, Скопје

Слободен изборен предмет: ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА – ООУ „Тошо Арсов” – Штип

Слобиден изборен предмет: Прва помош

Слободен изборен премет: Моделарство, креативни идеи – направи сам

Слободен изборен премет: Театарот, уметност на емоции

Слободен изборен предмет: Еколошко образование – ООУ „Вера Јоциќ“ – Скопје

Слободен изборен предмет: Изработки од хартија ОРИГАМИ

Слободен изборен предмет: Креативно творештво – ООУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Логична математика – ООУ „Мехмет Дерала“ – с. Градец

Слободен изборен предмет: Математички игри – ООУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Математичко – логичко резонирање – ООУ „Вера Которка“ – Клечовце

Слободен изборен предмет: Народно музичко творештво – ООУ „Д-р Трифун Пановски “ – Битола

Слободен изборен предмет: Поезија – ООУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Разрешување на конфликти – ООУ „Вера Которка“ – Клечовце

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за VI одделение

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети

Етика на религии

Етика во религиите

Религиите во светот

Религиозно и културно наследство

Техничко цртање и дизајнирање

Архитектура и градежништво

Античка култура и уметност

Глобално учење и набљудување во полза на животната средина

Класична култура

Класична култура

Музика и технологија

Музиката во нашите животи

Жените низ историјата

Истражување преку виртуелни патувања

Соло пеење

Одисеја во вселената

Созвездија и светлинско загадување

 

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за поддршка на интересите на учениците кои не се дел од наставните предмети

Театарот, уметност на емоции

Готвење

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за VII одделение

  • Наставни програми за слободни изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети

Основи на веб-развој

Класична култура 2

Музички жанрови

 

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за поддршка на интересите на учениците кои не се дел од наставните предмети

Извидништво