» Наставни програми за II одделение во ворд

Наставни програми за II одделение во ворд

Наставни програми за II одделение во ворд

Македонски јазик

Албански јазик

Турски јазик

Српски јазик

Босански јазик

Англиски јазик

Англиски јазик (на турски јазик)

Англиски јазик (на српски јазик)

Математика

Математика (на турски јазик)

Математика (на српски јазик)

Математика (на босански јазик)

Природни науки

Природни науки (на турски јазик)

Природни науки (на српски јазик)

Природни науки (на босански јазик)

Општество

Општество (на турски јазик)

Општество (на српски јазик)

Музичко образование

Музичко образование (на турски јазик)

Музичко образование (на српски јазик)

Музичко образование (на босански јазик)

Ликовно образование

Ликовно образование (на турски јазик)

Ликовно образование (на српски јазик)

Ликовно образование (на босански јазик)

Физичко и здравствено образование

Физичко и здравствено образование (на турски јазик)

Физичко и здравствено образование (на српски јазик)

Физичко и здравствено образование (на босански јазик)