» Programet mësimore për klasën II-të në vord

Programet mësimore për klasën II-të në vord

Programet mësimore për klasën II-të në vord

Gjuhë maqedonase

Gjuhë shqipe

Gjuhë turke

Gjuhë serbe

Gjuhë boshnjake

Gjuhë angleze

Gjuhë angleze (në gjuhën turke)

Gjuhë angleze (në gjuhën serbe)

Маtеmatikë

Маtеmatikë (në gjuhën turke)

Маtеmatikë (në gjuhën serbe)

Маtеmatikë (në gjuhën boshnjake)

Shkencat natyrore

Shkencat natyrore (në gjuhën turke)

Shkencat natyrore (në gjuhën serbe)

Shoqëria

Shoqëria (në gjuhën turke)

Shoqëria (në gjuhën serbe)

Arsimi muzikor

Arsimi muzikor (на në gjuhën turke)

Arsimi muzikor (në gjuhën serbe)

Arsimi figurativ

Arsimi figurativ (на në gjuhën turke)

Arsimi figurativ (në gjuhën serbe)

Arsimi figurativ (në gjuhën boshnjake)

Arsimi fizik dhe shëndetësor

Arsimi fizik dhe shëndetësor (në gjuhën turke)

Arsimi fizik dhe shëndetësor (në gjuhën serbe)

Arsimi fizik dhe shëndetësor (në gjuhën boshnjake)