> > Педагошка документација и евиденција

Бр. Име прегледај
1 Упатство за водење на Педагошка евиденција за додатна настава
2 Упатство за водење на Педагошка евиденција за дополнителна настава
3 Упатство за водење на Педагошка евиденција за воннаставни активности
4 Упатство за водење на Педагошка евиденција за додатна настава - на турски јазик
5 Упатство за водење на Педагошка евиденција за дополнителна настава - на турски јазик
6 Упатство за водење на Педагошка евиденција за воннаставни активности - на турски јазик
7 Педагошка евиденција за додатна настава
8 Педагошка евиденција за додатна настава - на турски јазик
9 Педагошка евиденција за додатна настава - на српски јазик
10 Педагошка евиденција за додатна настава - на босански јазик
11 Педагошка евиденција за дополнителна настава
12 Педагошка евиденција за дополнителна настава - на турски јазик
13 Педагошка евиденција за дополнителна настава - на српски јазик
14 Педагошка евиденција за дополнителна настава - на босански јазик
15 Педагошка документација за воннаставни активности
16 Педагошка документација за воннаставни активности - на турски јазик
17 Педагошка документација за воннаставни активности - на српски јазик
18 Педагошка документација за воннаставни активности - на босански јазик
19 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I - VI одделение)
20 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Бројчано оценување VII - IX одделение)
21 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I - III одделение) - ИБ програма
22 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно и бројчано оценување IV-VI одделение) - ИБ програма
23 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Бројчано оценување VII - IX одделение) - ИБ програма
24 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I – VI одделение) - на српски јазик
25 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување VII – IX одделение) - на српски јазик
26 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I – VI одделение) - на босански јазик
27 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Описно оценување I - VI одделение) - на турски јазик
28 Евидентен лист за успехот на ученикот/ученичката (Бројчано оценување VII - IX одделение) - на турски јазик
29 Преведница I - VI одделение
30 Преведница I - VI одделение - на српски јазик
31 Преведница I - VI одделение - на турски јазик
32 Преведница I - VI одделение - на босански јазик
33 Преведница VII - IX одделение
34 Преведница VII - IX одделение - на српски јазик
35 Преведница VII - IX одделение - на турски јазик
36 Преведница за средно образование
37 Преведница за средно образование - на турски јазик
38 Дневник за индивидуална настава во основното музичко и балетско образование
39 Дневник за индивидуална настава во основното музичко и балетско образование - на турски јазик
40 Дневник за групна настава во основното музичко и балетско образование
41 Дневник за групна настава во основното музичко и балетско образование - на турски јазик
42 Дневник за индивидуална настава во средно музичко и балетско образование
43 Ученичка легитимација со постигнат успех на ученикот/ученичката - ИБ програма

НАЗАД