> > Dokumentacioni dhe evidenca pedagogjike

# Еmri pasqyra
1 Udhëzim për udhëheqjen e Evidencës pedagogjike për mësimin shtues
2 Udhëzim për udhëheqjen e Evidencës pedagogjike për mësimin plotësues
3 Udhëzim për udhëheqjen e Evidencës pedagogjike për aktivitetet jashtëmësimore
4 Udhëzim për mbajtjen e Evidencës pedagogjike për mësimin shtues - në gjuhën turke

nuk ka dokument

5 Udhëzim për mbajtjen e Evidencës pedagogjike për mësimin plotësues - në gjuhën turke

nuk ka dokument

6 Udhëzim për mbajtjen e shënimeve pedagogjike për aktivitetet jashtëmësimore - në gjuhën turke

nuk ka dokument

7 Evidenca pedagogjike për mësimin shtues
8 Evidenca pedagogjike për mësimin shtues – në gjuhën turke

nuk ka dokument

9 Evidenca pedagogjike për mësimin shtues - në gjuhën serbe

nuk ka dokument

10 Evidenca pedagogjike për mësimin shtues - në gjuhën boshnjake

nuk ka dokument

11 Evidenca pedagogjike për mësimin plotësues
12 Evidenca pedagogjike për mësimin plotësues - në gjuhën turke

nuk ka dokument

13 Evidenca pedagogjike për mësimin plotësues - në gjuhën serbe

nuk ka dokument

14 Evidenca pedagogjike për mësimin plotësues - në gjuhën boshnjake

nuk ka dokument

15 Dokumentacioni pedagogjik për aktivitetet jashtëmësimore
16 Dokumentacioni pedagogjik për aktivitetet jashtëmësimore - në gjuhën turke

nuk ka dokument

17 Dokumentacioni pedagogjik për aktivitetet jashtëmësimore - në gjuhën serbe

nuk ka dokument

18 Dokumentacioni pedagogjik për aktivitetet jashtëmësimore - në gjuhën boshnjake

nuk ka dokument

19 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Notimi përshkrues për klasën I - VI)
20 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit (Notimi numerik për klasën VII - IX)
21 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi përshkrues nga klasa I - III) Programi IB

nuk ka dokument

22 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi përshkrues dhe numerik nga klasa IV - VI) Programi IB

nuk ka dokument

23 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi numerik nga klasa VII - IX) Programi IB

nuk ka dokument

24 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi përshkrues nga klasa I - VI) - në gjuhën serbe

nuk ka dokument

25 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi përshkrues nga klasa VII - IX) në gjuhën serbe

nuk ka dokument

26 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi përshkrues nga klasa I - VI) në gjuhën boshnjake

nuk ka dokument

27 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi përshkrues nga klasa I - VI) në gjuhën turke

nuk ka dokument

28 Fletë evidentuese për suksesin e nxënësit/nxënëses (Vlerësimi numerik nga klasa VII - IX) në gjuhën turke

nuk ka dokument

29 Fletëshpërngulje klasa I - VI
30 Fletëshpërngulje nga klasa I - VI - në gjuhën serbe

nuk ka dokument

31 Fletëshpërngulje nga klasa I - VI - në gjuhën turke

nuk ka dokument

32 Fletëshpërngulje nga klasa I - VI - në gjuhën boshnjake

nuk ka dokument

33 Fletëshpërngulje klasa VII - IX
34 Fletëshpërngulje nga klasa VII - IX - në gjuhën serbe

nuk ka dokument

35 Fletëshpërngulje nga klasa VII - IX - në gjuhën turke

nuk ka dokument

36 Fletëshpërngulje për arsimin e mesëm
37 Fletëshpërngulje për arsimin e mesëm - në gjuhën turke

nuk ka dokument

38 Ditar për mësimin individual në shkollën fillore për muzikë dhe balet
39 Ditar për mësimin individual në arsimin fillor për muzikë dhe balet - në gjuhën turke

nuk ka dokument

40 Ditar për mësim në grupe në shkollën fillore për muzikë dhe balet
41 Ditar për mësimin në grupe në arsimin fillor për muzikë dhe balet – në gjuhën turke

nuk ka dokument

42 Ditar për mësimin individual në arsimin e mesëm për muzikë dhe balet
43 Legjitimimi i nxënësit me sukses të arritur të nxënësit/nxënëses - Programi IB

nuk ka dokument


НАЗАД