» Наставни програми за V одделение во ворд

Наставни програми за V одделение во ворд

Наставни програми за V одделение во ворд

Македонски јазик

Албански јазик

Турски јазик

Српски јазик

Босански јазик

Англиски јазик

Англиски јазик (на турски јазик)

Англиски јазик (на српски јазик)

Математика

Математика (на турски јазик)

Математика (на српски јазик)

Математика (на босански јазик)

Историја и општество

Историја и општество (на турски јазик)

Историја и општество (на српски јазик)

Природни науки

Природни науки (на турски јазик)

Природни науки (на српски јазик)

Техничко образование и информатика

Техничко образование и информатика (на турски јазик)

Техничко образование и информатика (на српски јазик)

Музичко образование

Музичко образование (на турски јазик)

Музичко образование (на српски јазик)

Ликовно образованиe

Ликовно образование (на турски јазик)

Ликовно образование (на српски јазик)

Ликовно образование (на босански јазик)

Физичко и здравствено образование

Физичко и здравствено образование (на турски јазик)

Физичко и здравствено образование (на српски јазик)

Физичко и здравствено образование (на босански јазик)