Актуелно

Новости

Изработка на нови наставни програми

 Врз основа на пријавените кандидати за надворешни соработници за изработка на наставни програми, директорот на Бирото за развој на образованието формираше комисии за изработка на адаптирани наставни програми за  петто одделение за учениците со посебни образовани потреби од посебните училишта,  наставни програми за деветгодишно и шестгодишно основно музичко образование, како и на

Семинари за задолжителните предмети во VI оддление на деветгодишното образование

   Во периодот од 22.08. до 09.09.2011 година Бирото за развој на образованието согласно годишната програма за работа, ќе започне со реализација на семинари со наставниците од основните училишта кои ќе изведуваат настава по новите наставни програми за задолжителните предмети во VI одделение на деветгодишното образование.

Дистрибуција на педагошка евиденција

Бирото за развој на опбразованието на 15.08.2011 година ќе започне со дистрибуција на педагошката евиденција во основните и во средните училишта.

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието