DORACAKË PËR MËSIMDHËNËSIT E MATEMATIKËS, SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQËRISË PËR KLASËN E PARË

Byroja e Zhvillimit të Arsimit, me mbështetjen e projektit të Bankës Botërore për përparimin e arsimit fillor, përpiloi doracakë për mësimdhënësit me shembuj dhe udhëzime për realizimin e mësimit në klasën e parë në lëndët Matematikë, Shkencat natyrore dhe Shoqëri.

Ju mund t’i shfrytëzoni doracakët përmes linqeve të dhëna më poshtë.

Doracak për mësimdhënësit për zbatimin e Programit mësimor dhe tekstit të matematikës në klasën e parë

Doracak për mësimdhënësit për zbatimin e Programit mësimor dhe tekstit për shkencat natyror për klasën e parë

Doracak  për mësimdhënësit për zbatimin e Programit mësimor dhe tekstit për shoqërinë në klasën e parë