» Стручни документи

Стручни документи

Концепција за деветгодишно основно образование

Концепција за инклузивно образование

Концепција за изработка на учебник

Упатство за начинот и формата на подготвување, планирање, задавање, реализирање и следење на домашните задачи на учениците во основното образование

Национални стандарди за постигањата на учениците на крајот од основното образование

Рамка за медиумска писменост во основното образование

Наставни содржини по предметот Географија за учениците од седмо одделение на основното деветгодишно образование

Насоки за наставници за реализација на наставата по предметот Географија за седмо одделение на основното деветгодишно образование

Водич за слободни изборни предмети за основното образование

Udhëzues për lëndët zgjedhore të lira në arsimin fillor

Vodič za slobodne izborne predmete u osnovnom obrazovanju

Ilköğretimde serbest seçmeli dersler kılavuzu

Наставни програми за прво одделение

Наставни програми за четврто одделение

Планирање на реализација на наставната програма

Сценарио за час

Неделно планирање

Планирање, подготовка, задавање и следење на домашните задачи во прво и четврто одделение

Planifikimi, përgatitja, dhënia dhe përcjellja e detyrave të shtëpisë në klasë të parë dhe të katërt

Планирање, припрема, задавање и праћење домаћих задатака у првом и четвртом разреду

Birinci ve dördüncü siniflarda ev ödevlerin planlamasi, hazirlanmasi, görevlendirilmesi ve izlenmesi

Planiranje, priprema, davanje i praćenje domaćih zadataka u prvom i četvrtom razredu

Слободен изборен предмет: ИМАМ ПРАВA

Слободен изборен предмет: СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

Слободен изборен предмет: ИГРИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ

Слободен изборен предмет: ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Стандарди за интеркултурно образование

Standarde për arsim interkulturor

Упатство за организирање заеднички наставни часови

Udhëzues për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore

Ortak Derslerin Düzenlenmesi Hakkında Kılavuz