» Dokumente profesionale

Dokumente profesionale

Koncepti për edukim dhe arsim fillor nëntëvjeçar

Koncepti për arsimin inkluziv

Koncepti për përpilimin e librit

Udhëzime për mënyrën dhe formën e përgatitjes, planifikimit, caktimit, realizimit dhe monitorimit të detyrave të shtëpisë të nxënësve në arsimin fillor

Standardet nacionale për arritjet e nxënësve në fund të arsimit fillor

Kornizë për edukim mediatik në arsimin fillor

Përmbajtjet mësimore në lëndën e Gjeografisë për nxënësit e klasës së shtatë në arsimin fillor nëntëvjeçar

Udhëzime për mësuesit për realizimin e mësimit në lëndën e Gjeografisë për klasën e shtatë në arsimin fillor nëntëvjeçar

Водич за слободни изборни предмети за основното образование

Udhëzues për lëndët zgjedhore të lira në arsimin fillor

Vodič za slobodne izborne predmete u osnovnom obrazovanju

Ilköğretimde serbest seçmeli dersler kılavuzu

Programe mësimore për klasën e parë

Programe mësimore për klasën e katërt

Planifikimi i realizimit të programit mësimor

Skenari i orës

Planifikimi  javor

Планирање, подготовка, задавање и следење на домашните задачи во прво и четврто одделение

Planifikimi, përgatitja, dhënia dhe përcjellja e detyrave të shtëpisë në klasë të parë dhe të katërt

Планирање, припрема, задавање и праћење домаћих задатака у првом и четвртом разреду

Birinci ve dördüncü siniflarda ev ödevlerin planlamasi, hazirlanmasi, görevlendirilmesi ve izlenmesi

Planiranje, priprema, davanje i praćenje domaćih zadataka u prvom i četvrtom razredu

Lëndë zgjedhore e lirë: KAM TË DREJTË

Lëndë zgjedhore e lirë: PËRBALLIMI ME KATASTROFAT NATYRORE

Lëndë zgjedhore e lirë: LOJËRAT E ZGJIDHJES SË KONFLIKTEVE

Lëndë zgjedhore e lirë: SHKRIMLECIMI FINANCIAR

Стандарди за интеркултурно образование

Standarde për arsim interkulturor

Упатство за организирање заеднички наставни часови

Udhëzues për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore

Ortak Derslerin Düzenlenmesi Hakkında Kılavuz