Прирачници за наставници по Математика, Природни науки и Општество во прво одделение

Бирото за развој на образованието со поддршка на проектот на Светска банка за унапредување на основното образование изработи прирачници за наставниците со примери и насоки за реализација на наставата во прво одделение по Математика, Природни науки и Општество.

Прирачниците може да ги користите преку линкoви дадени подолу.

Прирачник за наставници  за примена на Наставната програма и учебникот по математика во прво одделение

Прирачник за наставници  за примена на Наставната програма и учебникот по природни науки во прво одделение

Прирачник за наставници  за примена на Наставната програма и учебникот по општество во прво одделение

 

Doracak për mësimdhënësit për zbatimin e Programit mësimor dhe tekstit të matematikës në klasën e parë

Doracak për mësimdhënësit për zbatimin e Programit mësimor dhe tekstit për shkencat natyror për klasën e parë

Doracak  për mësimdhënësit për zbatimin e Programit mësimor dhe tekstit për shoqërinë në klasën e parë

 

Прирачник за наставници  за примена на Наставната програма и учебникот по математика во прво одделение (на турски јазик)

Прирачник за наставници  за примена на Наставната програма и учебникот по природни науки во прво одделение (на турски јазик)

Прирачник за наставници  за примена на Наставната програма и учебникот по општество во прво одделение (на турски јазик)