Katalogu i programeve të akredituara të trajnimit dhe ofruesve të shërbimeve

Në pajtim me kompetencat ligjore, Byroja e Zhvillimit të Arsimit realizon  akreditimin e programeve të trajnimit dhe ofruesve të shërbimeve. Me qëllim të vendosjes së një sistemi të qëndrueshëm për zhvillimin profesional të kuadrit edukativo – arsimor në shkolla në përputhje me nevojat për trajnim të kuadrit edukativ – arsimor që dalin nga neni 25 paragrafi 2, neni 52 paragrafi 2 të Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme, Byroja e Zhvillimin të Arsimit përpiloi Katalogun e programeve të akredituara të trajnimit dhe ofruesit e akredituar të shërbimeve të trajnimit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional nga shkollat ​​fillore. Përmes shkollave, mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional zgjodhën dy trajnime sipas planit të tyre personal për zhvillim profesional. Trajnimet do të fillojnë të realizohen sipas dinamikës së përcaktuar.

Katalogu i programeve të akredituara të trajnimit për mësimdhënësit  e shkollave fillore

Katalogu i programeve të akredituara për trajnimin e bashkëpunëtorëve profesional në shkollat ​​fillore