» Udhëzime për përpilimin dhe realizimin e programit mësimor të modifikuar për nxënësit me nevoja komplekse në arsimin fillor

Udhëzime për përpilimin dhe realizimin e programit mësimor të modifikuar për nxënësit me nevoja komplekse në arsimin fillor

Byroja e Zhvillimit të Arsimit, në pajtim me nenin 30 paragrafi (7) të Ligjit për Arsimin Fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19 dhe 229/20), përpiloi Udhëzimin për  përpilimin dhe realizimin e programit mësimor të  modifikuar për nxënësit me nevoja komplekse në arsimin fillor.

Në bashkëngjitje të  Udhëzimit  është përgatitur një shembull i një programi të modifikuar për nxënës me nevoja komplekse, i cili duhet t’u japë udhëzime mësimdhënësve në përgatitjen e programeve të modifikuara për nxënësit e paraleleve të tyre.

 

Udhëzime për përpilimin dhe realizimin e programit mësimor të modifikuar për nxënësit me nevoja komplekse në arsimin fillor

Shtojca 1: Programi mësimor i modifikuar