> > Njësia për zhvillimin profesional e kuadrit edukativ – arsimor

# Еmri pasqyra
1 Rregullore për standardet profesionale për titujt mësues-mentor dhe mësues këshilltar dhe mënyrën e përvetësimit

nuk ka dokument

2 Rregullore për standardet profesionale për titujt bashkëpunëtor profesional-mentor dhe bashkëpunëtor profesional-këshilltar dhe mënyra e përvetësimit

nuk ka dokument

3 Rregullore për formën e përmbajtjes të formularit të kërkesës për përparimin në titullin mësues-mentor, mësues-këshilltar, bashkëpunëtor profesional-mentor dhe bashkëpunëtor profesional-këshilltar

nuk ka dokument

4 Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes të dosjes profesionale për mësuesin dhe bashkëpunëtorin profesional, në arsimin fillor dhe të mesëm

nuk ka dokument

5 Rregullore për formën, përmbajtjen dhe planin personal për zhvillimin profesional të mësuesve dhe bashkëpunëtorëve profesional në shkollat fillore dhe të mesme

nuk ka dokument

6 Rregullore për kompetencat elementare profesionale të mësuesve në shkollat fillore dhe të mesme sipas njësive

nuk ka dokument

7 Rregullore për kompetencat elementare profesionale sipas njësive të bashkëpunëtorit profesional në shkollat fillore dhe të mesme

nuk ka dokument


НАЗАД