> Arsimi i mesëm > Arsimi i mesëm artistik

# Еmri pasqyra
1 Vendim për ndryshimin e planit mësimor për arsimin e mesëm për vitin shkollor 2020/2021

nuk ka dokument

2 Plane mësimore - Artistike

nuk ka dokument

3 Решение за измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност за ССО СП

НАЗАД