> > Njësia për punë profesionale - këshillëdhënëse

# Еmri pasqyra
1 Udhëzim për kryerjen e inspektimit profesional dhe punën këshilluese profesionale dhe ofrimin e ndihmës mësimore-mentoruese për personelin arsimor në institucionet arsimore

nuk ka dokument


НАЗАД