> > Njësia për hulumtim, zhvillim dhe çështje sistematike

# Еmri pasqyra
1 Mësimdhënësit si faktorë për arsim ndërkulturor
2 Aktivitet Jashtëmësimore në shkollat fillore në Republikën Maqedonisë së Veriut: Raport nga hulumtimi i gjendjeve
3 Hulumtimi zhvillimor me temë: Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore në Republikën e Maqedonisë

nuk ka dokument

4 Koncept i përpiluar për organizimin dhe realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore në shkollat fillore në Republikën e Maqedonisë

nuk ka dokument

5 Sondazh mbi besueshmërinë e vlerësimit të nxënësve në matematikë në shkollat e mesme në Republikën e Maqedonisë

nuk ka dokument

6 Gjendja aktuale e inkluzionit të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në arsimín fillor në Republikën e Maqedonisë së Veriut
7 Gjendja aktuale dhe sfidat në edukimin dhe arsimin parashkollor në Republikën e Maqedonisë

НАЗАД