> > Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar

# Еmri pasqyra
1 Moduli për trajnimin e mësimdhënësve

nuk ka dokument

2 Projekti "Përmirësimi i cilësisë së arsimit fizik në arsimin fillor dhe prezantimi i e rëndësisë për shëndetin dhe mirëqenien e gjeneratave të ardhshme

nuk ka dokument

3 Projekti "Vlerësimi për mësim: Vendosja dhe përdorimi i kritereve për sukses në matematikë dhe shkencat natyrore në arsimin fillor"

nuk ka dokument


НАЗАД