> > Arsimi fillor

# Еmri pasqyra
1 Arsimi nëntëvjeçar pasqyra
2 Gjuhë maqedonase pasqyra
3 Arsimi fillor trevjeçar për muzikë dhe balet pasqyra
4 Arsimi fillor gjashtëvjeçar për muzikë dhe balet pasqyra
5 Arsimi fillor nëntëvjeçar për muzikë dhe balet pasqyra
6 Arsimi fillor nëntëvjeçar për nxënësit në shkollat speciale dhe paralelet speciale pasqyra
7 Arsimimi i fëmijëve që nuk janë përfshirë në mësimdhënie, dhe janë mbi kufirin e moshës për t'u përfshirë në klasën adekuate të arsimit fillor pasqyra

НАЗАД