» Граѓанско образование

Informim

Koncept për arsim qytetar në arsimin fillor dhe udhëzime për zbatim

Врз основа на Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19) и Стратегијата за образование 2018-2025 година, Бирото за развој на образованието во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование, изработи Концепт за граѓанско образование во основното образование и насоки за имплементација кој го донесе министерот за образование и наука со решение бр.18-5147/1 од 20.5.2020 година.

Концептот за граѓанско образование во основното образование е со цел да помогне во разбирањето на комплексноста на вградувањето на граѓанското образование во образовниот системот и прифаќањето дека воспоставувањето и одржувањето на демократска култура е обврска на целото училиште. Во него се дадени конкретни насоки за реализација на граѓанското образование во училиштето и поопширно објаснување на концепциските решенија. Опфатени се начините на имплементација на граѓанското образование преку: наставните програми по предметот Граѓанско образование и другите наставни предмети; воннаставните активности; начините на училишно раководење; формите на соработка со заедницата; методите на настава и следењето и вреднувањето на постигањата на граѓанските компетенции кај учениците.

Broshurë për Arsimin qytetar për klasën VIII në gjuhën maqedonase

Broshurë për Arsimin qytetar për klasën VIII në gjuhën shqipe

Broshurë për Arsimin qytetar për klasën VIII në gjuhën turke

Broshurë për Arsimin qytetar për klasën VIII në gjuhën serbe

Udhëzues për mësimdhënës – Arsim qytetar për vitin e parë të arsimit të mesëm

Прирачник за наставници за граѓанско образование IX одделение

Прирачник за наставници за граѓанско образование IX одделение – на албански јазик

Прирачник за наставници за граѓанско образование IX одделение – на српски јазик

Прирачник за наставници за граѓанско образование IX одделение – на турски јазик