» УПАТСТВО за воспитно-образовна работа во комбинираните паралелки во основното образование

УПАТСТВО за воспитно-образовна работа во комбинираните паралелки во основното образование

Бирото за развој на образованието во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија изготвија УПАТСТВО за воспитно-образовна работа во комбинираните паралелки во основното образование.

Главна цел за изготвување на ова упатство беше да им послужи на наставниците и раководниот кадар во училиштето при организирање на наставниот процес во комбинирани паралелки. Ова Упатство дава можности за користење на различни аспекти на организација и реализација на наставниот процес во комбинирани паралелки и ги детектира позитивните и негативните страни, како и предизвиците на наставниот процес во комбинираните паралелки.

Упатство за воспитно-образовна работа во комбинираните паралелки во основното образование

Udhëzues mbi punën edukativo-arsimore në paralelet e kombinuara në arsimin fillor

İlköğretim Okullarında Karma Sınıflarda Eğitim Öğretime Ait Tali̇mat

Упутство за васпитно-образовни рад у комбинованим одељењима у основном образовању

Uputstvo za vaspitno-obrazovni rad u kombiniranim odjeljenjima u osnovnom obrazovanju