Насоки за планирање, организација и реализација на наставата од 1. до 6. одделение во основното образование во учебната 2023/24 година

Бирото за развој на образованието подготви Насоки за планирање, организација и реализација на наставата од 1. до 6. одделение во основното образование во учебната 2023/24 година. 

Документот е наменет за сите наставници од основните училишта и дава одговори во врска со подготовките што се преземаат на почетокот на новата учебна година.

Советниците на Бирото за развој на образованието  ќе продолжат со давање стручна и советодавна помош и поддршка на наставниците.

 

Решение за Насоки за планирање, организација и реализација на наставата од 1. до 6. одделение во основното образование во учебната 2023/24 година

 

Насоки за планирање, организација и реализација на наставата од 1. до 6. одделение во основното образование во учебната 2023/24 година

Udhëzues për planifikimin, organizimin dhe realizimin e mësimit nga klasa e parë deri në të 6-tën në arsimin fillor në vitin shkollor 2023/24

2023/24 ÖĞRETİM YILINDA,İLKÖĞRETİM 1. SINIFTAN 6. SINIFLARA KADAR ÖĞRETİMİN PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

Насоки за планирање, организација и реализација на дополнителнатa и додатнатa настава од 1. до 6. одделение на основното образование во учебната 2023/24 година

Udhëzimet për planifikimin, organizimin dhe zbatimin e mësimdhënies plotësuese dhe shtuese nga klasa e I – VI në arsimin fillor në vitin shkollor 2023/24

TAMAMLAYICI VE EK DERSLERİN  PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ 2023/24 EĞİTİM YILI 1’İNCİ SINIFTAN 6’NCI SINIFINA KADAR İLKÖĞRETİM

 

Биро за развој на образование