» Personi i autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur

Personi i autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur

Mr. Oliver Stanojoski

Telefon:+389 2 30 89 025

E-mail: oliverstanojoski@bro.gov.mk