Punëtoria me temë “Njohja me dispozitat e Ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorëve”

Më 8 dhe 9 nëntor 2023, në Klubin e organeve të administratës u mbajt punëtori për mësimdhënës dhe nxënës nga shkollat ​​e mesme në Shkup me temë “Njohja me dispozitat e Ligjit të ri për mbrojtjen e konsumatorëve”. Punëtoria është pjesë e aktiviteteve të planifikuara të Byrosë së Zhvillimit të Arsimit në Programin për mbrojtjen e konsumatorëve për vitin 2023 (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr. 120/23), e miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e përgatitur  në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorëve (“Gazeta Zyrtare e RMV  nr. 236/22).

“Përgjegjësia jonë, si Byro e Zhvillimit të Arsimit, një institucion përgjegjës për sigurimin e cilësisë në arsim, është të sigurojmë që mësimdhënësit, dhe nëpërmjet tyre nxënësit, të pajisen me njohuri dhe aftësi për të bërë zgjedhje që përfitojnë ata dhe shoqëria në tërësi.” , theksoi drejtori i Byrosë së Zhvillimit të Arsimit, z- ri, Abdulfeta Fetai në fjalimin e tij para pjesëmarrësve të punëtorisë.

Drejtori Fetai theksoi se duke jetuar në një kohë të “tejmbushjes” me zgjedhje, duhet t’i udhëzojmë konsumatorët drejt opsioneve që janë jo vetëm të duhura për ata, por edhe të qëndrueshme dhe etike, dhe përmes arsimit mund të nxisim aftësitë e të menduarit kritik, duke i mundësuar konsumatorit të vlerësojë. informacionet dhe pretendimet e produktit dhe të marrin vendime që përputhen me vlerat dhe aspiratat e tyre.

Në kuadër të punëtorisë, e cila ishte interaktive, mësimdhënësit dhe nxënësit u njohën me të drejtat e konsumatorëve të garantuara me ligj, për marrëdhëniet me konsumatorët, nxitjet e shitjeve, praktikat e padrejta tregtare, përmbajtjen digjitale dhe shërbimet digjitale, detyrimet e tregtarëve që ofrojnë shërbime publike, të drejtat dhe detyrimet si përdorues të shërbimeve të komunikimit dhe procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe për procedurën për realizimin e mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve.

Ligjërues të ftuar në punëtori ishin profesionistë dhe ekspertë të njohur të fushës: Adisa Fazlioska, udhëheqëse e Njësisë për Mbrojtjen e Konsumatorëve në Ministrinë e Ekonomisë dhe kryetare e Këshillit për Mbrojtjen e Konsumatorëve; Tatjana Tasevska, këshilltare juridike në Organizatën e Konsumatorëve të Maqedonisë dhe Renata Ainovska – Talevska, udhëheqëse e Sektorit për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve fundorë në Agjencinë për komunikime elektronike dhe anëtare e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Mësimdhënësit dhe nxënësit që morën pjesë në punëtori do të pajisen me certifikatë për ndjekjen dhe pjesëmarrjen në punëtorinë “Njohja me dispozitat e Ligjit të ri për Mbrojtjen e Konsumatorëve”.