» Listë e re me lektyra në arsimin fillor për vitin shkollor 2019/2020

Listë e re me lektyra në arsimin fillor për vitin shkollor 2019/2020

Byroja e zhvillimit të arsimit në pajtim me shkresën nr. 09-162/1 prej 25.1.2019. dërguar nga ministri i Arsimit dhe Shkencës si përgjigje e shkresës për ndryshimin dhe plotësimin e listës për lektyra në klasën e dytë deri në klasën e nëntë në arsimin fillor, e publikon listen e lejuar për lektyra në arsimin fillor për vitin shkollor 2019/2020.

Lista përmban lista për lektyrat e detyrueshme dhe zgjedhore për secilën klasë prej klasës së dytë deri në klasën e nëntë: gjuhë maqedonase, gjuhë shqipe, gjuhë turke dhe gjuhë serbe. Listat ishin lëndë e debatit publik dhe të hapura si propozim. Propozimet janë marrë parasysh dhe janë paraparë sipas kritereve për përzgjedhjen e lektyrave në arsimin fillor, të përpiluara në Byronë e zhvillimit të arsimit.

 

Lista e lektyrave prej klasës së dytë deri në klasën e nëntë në gjuhën maqedonase

Lista e lektyrave prej klasës së dytë deri në klasën e nëntë të arsimin fillor në gjuhën shqipe

Lista e lektyrave prej klasës së dytë deri në klasën e nëntë në gjuhën turke

Lista e lektyrave prej klasës së dytë deri në klasën e nëntë në gjuhën serbe