» Dokumentet

DOKUMENTET

Plani strategjik 2024-2026

Стратешки план за внатрешна ревизија 2024-2026

Plani vjetor i punës për vitin 2024

Годишен план за внатрешна ревизија за 2024

Plani financiar vjetor dhe tremujor i shpenzimeve për vitin 2022

Raporti për realizimin e Planit vjetor të punës për vitin 2023

Kodi për nëpunësit administrativë

Raport vjetor për ecurinë e gjendjes së mundësive të barabarta për gratë dhe burrat

 

LIGJET

Ligjet në kompetencë të MASH-it

Ligjet në kompetencë të MPPS-së

Ligjet në kompetencë të MSHIA-së

 

RREGULLAT

Rregullore për mënyrën, procedurën dhe kriteret e përzgjedhjes së bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe përcaktimit të shumës së kompensimeve dhe tarifave për shërbimet e tjera të Byrosë së Zhvillimit të Arsimit 

Rregullore për përzgjedhjen dhe akreditimin e programeve të trajnimit dhe ofruesve të shërbimeve për aftësim profesional të kuadrit edukativ – arsimor (mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional) në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за избор и акредитација на прогами за обуки и понудувачи на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар (наставниците и стручните соработници) во основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Rregullore për kompetencat themelore profesionale të mësimdhënësve në shkollat ​​fillore dhe të mesme sipas fushave

Rregullore në kompetencë të MASH-it

Rregulloret në kompetencë të MPPS-së

 

NORMAT

Решение за изменување на дел од Наставната програма по Босански јазик за шесто одделение во делот на нормативот за наставен кадар

Vendim për ndryshimin e një pjese të programit mësimor për lëndën e informatikës në arsimin fillor në pjesën e normativit për kuadrin mësimor

Vendim për plotësimin e pjesës së programit mësimor për gjuhën angleze në arsimin fillor (nga klasa I-IX) në pjesën e normës për personelin mësimor

Vendim për plotësimin e pjesës së programit mësimor për gjuhën angleze në arsimin e mesëm nga viti I-IV (gjimnaz, arsim të mesëm profesional dhe arsim të mesëm artistik) në pjesën e normës për kuadrin mësimorë.

Vendim për plotësimin e pjesës së programit mësimor për arsimin teknik në arsimin fillor në pjesën e normës për kuadrin mësimorë

Vendim për plotësimin e normës për kuadrin mësimorë për gjuhën gjermane / frënge / italiane dhe ruse në programet mësimore për arsimin fillor nëntëvjeçar (nga klasa VI-IX)

Vendim për plotësimin e normës për kuadrin mësimorë për gjuhën gjermane / frënge / italiane dhe ruse në programet mësimore të arsimit të mesëm (nga viti I-IV) (gjimnaz, arsim të mesëm profesional dhe arsim të mesëm artistik)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e pjesës së programit mësimor në informatikë në arsimin fillor në pjesën e normës për kuadrin mësimorë

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e pjesës së programit mësimor në informatikë, teknologji informatike dhe gjuhë programore në arsimin e mesëm në pjesën e normativës për kuadrin mësimorë

Normativi për bashkëpunëtorët profesional në arsimin fillor dhe të mesëm