» Udhëzues për kualifikimet në arsimin profesional

Udhëzues për kualifikimet në arsimin profesional

Во насока на подобро запознавање на учениците кои завршуваат основно образование со видовите струки и образовни профили кои им се на располагање при изборот на средното училиште каде ќе го продолжат воспитно – образовниот процес, Бирото за развој на образованието ги информира сите заинтересирани ученици и родители со документот на Центарот за стручно образование и обука со поддршка на проектот Е4Е – Образование за вработување во Северна Македонија, изготви „Водич низ квалификациите во стручното образование“. Истиот е достапен и може да се погледне на следниот линк – http://csoo.edu.mk/sq/izvestuvanje-al/udhezues-per-kualifikimet-ne-arsimin-profesional.