» Oвластено лице за заштитено внатрешно пријавување

Oвластено лице за заштитено внатрешно пријавување

м-р Оливер Станојоски

Телефон:+389 2 30 89 025

E-mail: oliverstanojoski@bro.gov.mk