» Упатство за изработка и реализација на модифицирана наставна програма за ученици со комплексни потреби во основното образование

Упатство за изработка и реализација на модифицирана наставна програма за ученици со комплексни потреби во основното образование

Бирото за развој на образованието согласно член 30 став (7) од Законот за основнoто образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20),  изработи Упатство за изработка и реализација на модифицирана наставна програма за учениците со комплексни потреби во основното образование.

Во прилог на Упатството изработен е пример на модифицирана програма за ученик со комплексни потреби, што треба да им даде насоки на наставниците во подготовките на модифицирани програми за ученици од нивните пралалелки.

 

Упатство за изработка и реализација на модифицирана наставна програма за ученици со комплексни потреби во основното образование

Прилог 1: Модифицирана наставна програма