> > Одделение за професионален развој на воспитно-образовниот кадар

Бр. Име прегледај
1 Правилник за професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник советник и начинот на стекнување
2 Правилник за професионалните стандарди за звањата стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник и начинот на стекнување
3 Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за напредување во звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник
4 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на професионалното досие за наставникот и стручниот соработник во основно и средно училиште
5 Правилник за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
6 Правилник за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја
7 Правилник за основните професионални компетенции по подрачја на стручниот соработник во основните и средните училишта

НАЗАД