> > Одделение за истражување, развој и системски прашања

Бр. Име прегледај
1 Слободни изборни предмети во основно образование
2 Наставниците како фактор за интеркултурно образование
3 Воннаставните активности во основните училишта во Република Северна Македонија: извештај од испитувањето на состојбите
4 Развојно истражување на на тема: Подобрување на квалитетот на учебниците во Република Македонија
5 Изготвена Концепција за организација и реализација на воннаставните активности во основните училишта во Република Македонија
6 Истражување за веродостојноста на оценувањето на учениците по математика во средните училишта во Република Македонија
7 Актуелна состојба на инклузија на децата со посебни образовни потреби во основното образование во Република Северна Македонија
8 Актуелна состојба и предизвиците во предучилишното воспитание и образование во Република Македонија

НАЗАД