» Документи

ДОКУМЕНТИ

Стратешки план 2024-2026

Стратешки план за внатрешна ревизија 2024-2026

Годишен план за работа за 2024

Годишен план за внатрешна ревизија за 2024

Годишен и квартален финансиски план на расходи за 2022 година 

Извештај за спроведување на Годишниот план за работа за 2023 година

Кодекс за административни службеници

Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

 

ЗАКОНИ

Закони во надлежност на МОН

Закони во надлежност на МТСП

Закони во надлежност на МИОА

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за начинот, постапката и критериумите за избор на надворешни соработници и утврдување на висината на авторските надоместоци и надоместоците за други услуги на Бирото за развој на образованието 

Правилник за избор и акредитација на прогами за обуки и понудувачи на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар (наставниците и стручните соработници) во основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за избор и акредитација на прогами за обуки и понудувачи на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар (наставниците и стручните соработници) во основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Правилник за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја

Правилници во надлежност на МОН

Правилници во надлежност на МТСП

 

НОРМАТИВИ

Решение за изменување на дел од Наставната програма по Босански јазик за шесто одделение во делот на нормативот за наставен кадар

Решение за изменување на дел од наставната програма по информатика во основното образование во делот на нормативот за наставен кадар

Решение за дополнување на делот од наставната програма по англиски јазик во основното образование (од I-IX одделение) во делот на нормативот за наставен кадар

Решение за дополнување на делот од наставната програма по англиски јазик во средното образование од I-IV година (гимназиско, средно-стручно и средно уметничко) во делот на нормативот за наставен кадар

Решение за дополнување на делот од наставната програма по техничко образование во основното образование во делот на нормативот за наставен кадар

Решение за дополнување на нормативот за наставен кадар по германски/француски/италијански и руски јазик во наставните програми за деветгодишно основно образование (од VI-IX одделение)

Решение за дополнување на нормативот за наставен кадар по германски/француски/италијански и руски јазик во наставните програми за средно образование (од I-IV година) (гимназиско, средно стручно и средно уметничко)

Решение за изменување и дополнување на делот од наставната програма по информатика во основното образование во делот на нормативот за наставен кадар

Решение за изменување и дополнување на делот од наставната програма по информатика, информатичка технологија и програмски јазици во средното образование во делот на нормативот за наставен кадар

Норматив за стручните соработници во основно односно средно образование