» Службеник за собирање општи информации за основни и средни училишта

Службеник за собирање општи информации за основни и средни училишта

Назим Укиќ

E-mail: nazimukiq@bro.gov.mk

Факс:+389 3061 057