» Реализирани обуки

Реализирани обуки

Обуки за наставници

ПОДРАЧЈЕ I: ЗНАЕЊА ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

Програма 1: Учење на далечина: интернет-апликации и платформи за учење

Програма 2: Воспитание во современ контекст: развивање социо-емоционални вештини кај учениците

Програма 4: Мултикултурализам во еднојазични и повеќејазични училишта

Програма 5: Самоевалуација на квалитетот на образованиот процес на ниво на училиште

Програма 7: Родова еднаквост и родова сензитивност во училиште

 

ПОДРАЧЈЕ II: ПОУЧУВАЊЕ И УЧЕЊЕ
Планирање и подготовка на наставата

Програма 10: Инклузија и пристапи во поучувањето на ученици со посебни образовни потреби/попреченост

Реализација на наставата

Програма 12: Примена на иновативни интерактивни пристапи во наставата

Програма 13: Настава базирана на проблемски пристап

Програма 14: Учење преку истражување, работа на проект и решавање проблеми

Програма 15: Настава за развивање критичко мислење кај учениците

Програма 16: Настава насочена кон постигнување резултати од учење од повисоко ниво

Оценување на учениците

Програма 17: Дизајнирање објективни тестови на знаење

Познавање на учениците и излегување во пресрет на нивните потреби

Програма 20: Професионален развој и кариерно советување на учениците (менторирање, следење, пристапи за детекција на афинитети и интереси, мотивација и развој и сл.)

 

ПОДРАЧЈЕ III: СОЗДАВАЊЕ СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ 
Создавање безбедна и стимулативна средина за учење

Програма 22: Справување со врсничкото насилство и кибернасилство

Програма 23: Разрешување конфликти со ученици и меѓу учениците

Училишна клима

Програма 24: Стратегии за менаџмент во училница – принципи и примери на добра практика за создавање позитивна работна атмосфера во училница и во онлајн/виртуелна училница

 

ПОДРАЧЈЕ IV: СОЦИЈАЛНА И ОБРАЗОВНА ИНКЛУЗИЈА

Програма 26: Стратегии, методи и техники за работа со надарени ученици

 

ПОДРАЧЈЕ V: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА

Програма 29: Професионална соработка на наставниците (стручни активи, заедници за учење, менторство и сл.)

 

Обуки за стручни соработници

Програма 1: Професионална ориентација на учениците: зајакнување на учениците преку самоспознавање и советување за кариерен развој

Програма 2: Развој на социјални вештини и самодоверба кај учениците, справување со проблематично однесување и создавање на позитивна социо-емоционална клима на час

Програма 3: Соработка помеѓу семејство и училиште во спречување на врсничко насилство, кибернасилство и слично

Програма 4: Инклузивно образование во пракса