> Основно образование > Македонски јазик

Бр. Име прегледај
1 Наставна програма за поддршка и надоместување на знаењата за образование на децата со странско државјанство или децата без државјанство, децата бегалци, барателите на азил, децата со статус на признаен бегалец, децата под супсидијарна заштита и децата под привремена заштита кои престојуваат во РСМ
2 Македонски јазик во функција на поддршка во изучувањето на јазикот наменета за децата со странско државјанство или децата без државјанство, децата бегалци, барателите на азил, децата со статус на признаен бегалец, деца под супсидијарна заштита и деца под привремена заштита кои престојуваат во РСМ и се во редовна настава
3 Наставна програма за образование на децата со странско државјанство или децата без државјанство, децата бегалци, барателите на азил, децата со статус на признаен бегалец, децата под супсидијарна заштита и децата под привремена заштита кои престојуваат во РСМ за изучување на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо
4 Македонски јазик за децата на граѓаните на Република Македонија кои престојувале во странство и се вратиле во Република Македонија каде што го започнуваат или продолжуваат основното образование
5 Македонски јазик и културно наследство на Република Македонија за образование на децата на граѓаните на Република Македонија во странство (од I до IX одделение)

НАЗАД