> Средно образование > Спортска гимназија

Бр. Име прегледај
1 Решение за изменување на наставен план за средно образование за учебната 2020/2021 година
2 Измени и дополнувања на наставен план за спортска гимназија
3 Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко, музичко и балетско и спортска гимназија)

НАЗАД