> Средно образование > Четиригодишно средно стручно образование

Бр. Име прегледај
1 Наставен план за образовен профил/квалификација Хотелско-туристички техничар од Угостителско туристичка струка/сектор Угостителство и туризам за франкофониски двојазични паралелки (билингвални паралелки-мајчин јазик/француски јазик)
2 Решение за изменување на наставен план за средно образование за учебната 2020/2021 година
3 Наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно стручно образование се достапни на веб-страницата на Центарот за средно стручно образование (http://csoo.edu.mk/pocetna/struki/)

нема прикачен документ

4 Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно стручно образование
5 Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко, музичко и балетско и спортска гимназија)

НАЗАД