> Средно образование > Гимназиско образование

Бр. Име прегледај
1 Наставни планови за гимназиско образование (билингвални паралелки-мајчин јазик/француски јазик)
2 Решение за изменување на наставен план за средно образование за учебната 2020/2021 година
3 Наставен план за гимназиско образование
4 Изменување и дополнување на наставниот план за гимназиско образование, природно-математичко подрачје - комбинација А
5 Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко, музичко и балетско и спортска гимназија)

НАЗАД