> Основно образование > Основно образование за ученици со посебни образовни потреби

Бр. Име прегледај
1 Настави планови од I-IX одделение за ученици со оштетен вид, оштетен слух, пречки во психичкиот развој, мултихендикеп и аутизам во учебната 2023/2024 година
2 НАСТАВЕН ПЛАН за I, II, IV и V одделение за ученици со аутизам во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2022/23 година
3 НАСТАВЕН ПЛАН за I, II, IV и V одделение за ученици со мултихендикеп во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2022/23 година
4 НАСТАВЕН ПЛАН за I, II, IV и V одделение за ученици со оштетен вид во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2022/23 година
5 НАСТАВЕН ПЛАН за I, II, IV и V одделение за ученици со оштетен слух во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2022/23 година
6 НАСТАВЕН ПЛАН за I, II, IV и V одделение за ученици со пречки во психичкиот развој (интелектуална попреченост) во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2022/23 година
7 НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ОД I - IX ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА СО РЕСУРСЕН ЦЕНТАР И ЦЕНТРИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА УЧЕЊЕТО ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
8 Наставен план за I и IV одделение за ученици со аутизам во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2021/22 година
9 Наставен план за I и IV одделение за ученици со мултихендикеп во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2021/22 година
10 Наставен план за I и IV одделение за ученици со оштетен слух во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2021/22 година
11 Наставен план за I и IV одделение за ученици со оштетен вид во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2021/22 година
12 Наставен план за I и IV одделение за ученици со пречки во психичкиот развој (интелектуална попреченост) во основните училишта со ресурсен центар и центрите за поддршка на учењето во учебната 2021/22 година
13 Наставен план од I-IX одделение за ученици во посебните основни училишта за 2020/2021 година
14 Решение за изменување на Наставниот план за воспитно-образовната дејност во деветгодишното основно образование во посебните училишта и посебните паралелки на основните училишта
15 Наставен план за основно образование за учениците со посебни образовни потреби

НАЗАД