Актуелно

Прирачници

 

Прирачник по општество за наставниците кои изведуваат настава во I, II и III одделение во деветгодишното основно образование

 

 

Прирачник по општество за IV одделение

 

Прирачникот по општесто за IV одделение на албански јазик ќе биде достапен за краток временски период.

 

 

Прирачник за правата на потрошувачите по предметот вештини за живеење

 

 

 

Прирачници за наставата по изборните предмети:

 

 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието