Актуелно

Новости

Сертификати од обука на тема „Стандарди за оценување“

Сертификати од реализираната обука за професионално усовршување на наставниците од основните и средните училишта во Република Македонија кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците на тема „Стандарди за оценување“.

 

Обуки на наставниците за новите наставни програми изготвени во соработка со Cambridge International Examinations

Во јуни и втората половина на август 2015 година Бирото за развој на образованието организира и реализира дводневни обуки за одделенските наставници кои во учебната 2015/2016 година ќе изведуваат настава по математика во IV и V одделение и природни науки во IV одделение и за предметните наставници кои ќе изведуваат настава по математика во

Сертификати од „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX одделение“

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX-то одделение на деветгодишното образование“.

 

Обуки за мастер обучувачи за имплеменатација на новите наставни програми по математика и природни науки од IV до VI одделение на деветгодишното основно образование

Експерти по математика и природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми за основно образование од Кембриџ (Cambridge International Examinations), Англија, реализираат обуки за мастер обучувачи за имплеменатација на новите наставни програми по математика и природни науки од IV (четврто) до VI (шесто) одделение на деветгодишното основно образование, адапт

Семинари за наставниците по математика од средните училишта

Бирото за развој на образованието организира еднодневни семинари за наставниците по математика од средните училишта во Република Македонија со цел поблиску да се запознаат со испитната програма, како и со начинот на изготвување на прашања и задачи за државната матура по предметот математика.

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието