Актуелно

Новости

Обуки за наставниците за новата наставна програма за предметот работа со компјутер и основи на програмирање

Во периодот од 20.08.2015 до 02.09.2015 година се реализираат еднодневни обуки за одделенските наставници кои во учебната 2015/2016 година ќе изведуваат настава по предметот работа со компјутер и основи на програмирање во III одделение согласно новиот наставен план и новите наставни програми за деветгодишното основно образование.

Сертификати од обука на тема „Стандарди за оценување“

Сертификати од реализираната обука за професионално усовршување на наставниците од основните и средните училишта во Република Македонија кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците на тема „Стандарди за оценување“.

 

Обуки на наставниците за новите наставни програми изготвени во соработка со Cambridge International Examinations

Во јуни и втората половина на август 2015 година Бирото за развој на образованието организира и реализира дводневни обуки за одделенските наставници кои во учебната 2015/2016 година ќе изведуваат настава по математика во IV и V одделение и природни науки во IV одделение и за предметните наставници кои ќе изведуваат настава по математика во

Сертификати од „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX одделение“

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX-то одделение на деветгодишното образование“.

 

Обуки за мастер обучувачи за имплеменатација на новите наставни програми по математика и природни науки од IV до VI одделение на деветгодишното основно образование

Експерти по математика и природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми за основно образование од Кембриџ (Cambridge International Examinations), Англија, реализираат обуки за мастер обучувачи за имплеменатација на новите наставни програми по математика и природни науки од IV (четврто) до VI (шесто) одделение на деветгодишното основно образование, адапт

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието