Актуелно

Новости

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници.

 

 

Обуки за мастер обучувачи на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование"

Од 14 до 19 март 2016 година се одржаа обуки за мастер обучувачи на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ во организација на Бирото за развој на образованието во соработка со експерти од Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

Обука за новата наставна програма по предметот иновации за деветто (IX) одделение на деветгодишното основно образование

Бирото за развој на образованието (БРО) заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и Центарот за развој на нови бизниси организира еднодневна обука за наставниците коишто ја реализираат наставата по предметот иновации за деветто (IX) одделение на деветгодишното основно образование.

 

Обука за новата наставна програма по проектната активност иновации и претприемништво за прва, втора и трета година на гимназиското и средното уметничко образование

На 19.09.2015 година Бирото за развој на образованието (БРО) заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и Центарот за развој на нови бизниси организираше еднодневна обука за наставниците коишто ја реализираат наставата по проектната активност иновации и претприемништво за (I) прва, (II) втора

Обука за новата наставна програма по предметот бизнис и претприемништво за (IV) четврта година на гимназиското и средното уметничко образование

На 12.09.2015 година Бирото за развој на образованието (БРО) заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и Центарот за развој на нови бизниси организираше еднодневна обука за наставниците коишто го предаваат предметот бизнис и претприемништво за (IV) четврта година на гимназиск

Обуки за наставниците за новата наставна програма за предметот работа со компјутер и основи на програмирање

Во периодот од 20.08.2015 до 02.09.2015 година се реализираат еднодневни обуки за одделенските наставници кои во учебната 2015/2016 година ќе изведуваат настава по предметот работа со компјутер и основи на програмирање во III одделение согласно новиот наставен план и новите наставни програми за деветгодишното основно образование.

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието